مقاله آماده متالورژی: نرخ کرنش درآلياژ Ti-6Al-4V با فرمت Word , pdf | بلاگ

مقاله آماده متالورژی: نرخ کرنش درآلياژ Ti-6Al-4V با فرمت Word , pdf

تعرفه تبلیغات در سایت

تأثيرکرنش بر نمايحساسيت تنش سيلان به نرخ کرنش درآلياژ Ti-6Al-4V

چکيده

تعدادي آزمايش كشش داغ در چهار دماي oC800، oC850، oC900، oC950 (منطقه دو فازي b-a)انجام شد، كه در اين نوع آزمايش ها  ابتدانمونه ها با سرعت كرنش اوليه  S-14-10×33/8كشيده شده و سپس سرعت كرنش در حين انجام آزمايش ها(در كرنش هاي حقيقي ثابت) به سرعت كرنش  S-13-10×17/4تغييرداده شد. از روي بخش پله اي اين نوع نمودارها، نماي حساسيت تنش سيلان به نرخكرنش(m)محاسبه گرديد. مقاديرتغييرات نماي حساسيت تنش سيلان به نرخ كرنش با ساختار ثابت برحسب كرنش رسم شد. با توجه به اين نمودار مي توان نتيجه گرفت كه وابستگي نمايحساسيت تنش سيلان به نرخ كرنش به كرنش در اين آلياژ، در دماهـاي oC800و oC950  نسبت به دماهـاي oC850و oC900كمتر اسـت و با افزايش كرنش، تفاوت mدر اين دو گروه دمايي بيشتر مي شود.همچنيـن مي توانگفت كه كرنش با نماي حساسيت تنش سيلان به نرخ كرنش رابطه لگاريتمي دارد و به نظرمي رسددر کرنش هاي بالاتر نماي حساسيت تنش سيلان به نرخ كرنش به سمت مقدار ثابتي ميل مي کند.

کلمات کليدي: تيتـانيم، نماي حساسيت تنش سيلان به نرخ كرنش ، Ti-6Al-4V

کدمقاله:485

این مقاله در سایت تکسفا«مرجع محصولاتدانشگاهی و منابع استخدامی مهندسی مواد و متالورژی» یه نشانی www.texfa.ir موجود است.

 

...
نویسنده : metalor بازدید : 311 تاريخ : پنجشنبه 12 بهمن 1391 ساعت: 23:39