مرکز مقالات آماده مهندسی مواد و متالورژی :: مرکز مقالات آماده مهندسی مواد و متالورژی

مرکز مقالات آماده مهندسی مواد و متالورژی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  آرشیو مطالب

  برچسب ها

  مقالات ارسال شده توسط کاربران

  کلیه مقالات زیر با فرمت ورد (word)  موجود است.

  در صورت نیاز به مقاله و یا هرگونه سوال با ایمیل  info@texfa.ir و یا از طریق فرم تماس باما اقدام نمایید.

  برای دانلود لیست مقالات اینجا کلیک نمایید.

  نویسنده : metalor بازدید : 398 تاريخ : پنجشنبه 12 بهمن 1391 ساعت: 23:40
  برچسب‌ها :

  بررسي رفتار دما بالايآلياژ بيو مواد Ti-6Al-4V ELIبا استفاده از رسم نقشه فرآيند

  چکيده

  در اين تحقيق به بررسي رفتار دماي بالايآلياژ تيتانيم Ti-6Al-4VELIبا ساختار هم محور پرداخته شده است. بديـن منظور آزمايش کشش داغ در محدوده دمايي1050-800 درجه سانتيگراد و سرعت کرنش هايS-11-4-10*17/4انجام شده است. با استفادهاز تنش سيلان به صورت تابعي از دما و سرعت کرنش، نقشه فرآيند اين آلياژ رسم گرديد.اين نقشه شامل يک ناحيه سوپر پلاستيسيته در منطقه β - α   مي باشد. حداکثر بازده اتلاف انرژي در دمايينزديک به 900 درجه سانتي گراد و سرعت کرنش اوليه S-14-10*17/4رخ مي دهد.با تحليل كينتيكي كه با استفاده از دو مدل  Ashbyو Schock  انجام شد، مي توان نتيجه گيري نمودکه تغيير شكل گرم اين آلياژ در اين محدوده دمايي و سرعت كرنش، تنها از يك مكانيزم تبعيتنمي نمايد و در سرعت کرنش هاي پايين تغيير شكل گرم بيشتر تحت تأثير مکانيزم نفوذ ودر سرعت کرنش هاي بالاتر تأثير تنش بيشتر نمايان مي شود. به عبارت ديگر به هنگام تغيير شكل گرم آلياژ Ti-6Al-4V، مکانيزم هاي سيلان حرارتي- تنشي فعال مي باشد.

  کلمات کليدي: تيتـانيم، نقشه فرآيند، تغييـر شکل داغ، انرژي اکتيواسيـون

  کدمقاله:408

  این مقاله در سایت تکسفا«مرجع محصولاتدانشگاهی و منابع استخدامی مهندسی مواد و متالورژی» یه نشانی www.texfa.ir موجود است.

  نویسنده : metalor بازدید : 331 تاريخ : پنجشنبه 12 بهمن 1391 ساعت: 23:39
  برچسب‌ها :

  رویکردیجدید برای گلبولار کردن فاز آلفا در آلیاژ Ti-6Al-4V

  چکيده

  درپژو هش حاضر تاثیر کار سرد و آنیل بعدی بر ریز ساختار و خواص مکانیکی ساختارمارتنزیتی آلیاژ Ti-6Al-4Vبررسی شده است.  نمونه های اولیه قبل ازعملیات حرارتی مناسب به منظور دستیابی به ساختار مارتنزیتی، تحت کار سرد قرارگرفتند.  نمونه های مارتنزیتی نیز تا کرنشیکسان تحت  کار سرد قرار گرفته و سپس دربازه دمایی 900-1020˚Cآنیل شدند.  به منظور بررسی تاثیر محیط سردشدن بر ریز ساختار و خواص مکانیکی، نمونه ها در هوا و کوره سرد شدند.  مطالعات ریز ساختاری نشان داد که آنیل ساختارمارتنزیتی در دمای 900˚Cمنجر به تشکیل فاز آلفا با مورفولوژی گلبولار می شود.  همچنین جهت بررسی خواص مکانیکی ریز ساختارهایمختلف حاصل از آنیل، از آزمایش پانچ برشی استفاده شد.  نتایج نشان می دهند که با آنیل ساختارمارتنزیتی کار سرد شده در دمای 900˚Cمی توان به بهترین استحکام و داکتیلیتی دست یافت. 

  کلمات کلیدی: آلیاژ Ti-6Al-4V- کار سرد ساختار مارتنزیتی- استحکام و داکتیلیتی

  کدمقاله:487

  این مقاله در سایت تکسفا«مرجع محصولاتدانشگاهی و منابع استخدامی مهندسی مواد و متالورژی» یه نشانی www.texfa.ir موجود است.

  نویسنده : metalor بازدید : 347 تاريخ : پنجشنبه 12 بهمن 1391 ساعت: 23:39
  برچسب‌ها :

  بررسي تأثير ريز ساختار اوليه بر رفتار سيلان داغ آلياژ بيومواد Ti-6Al-4VELI

  چکيده

  در اين تحقيق رفتارسيلان داغ آلياژTi-6Al-4V ELI  در سه ريزساختاراوليه1-هم محور با اندازه دانه  8-7 ميکرومتر2-هم محور بااندازه دانه 5-4ميکرومتر 3- لايه اي با اندازه متوسط کولوني هاي 9 ميکرومترموردبررسي قرار گرفت. بدين منظور آزمـايش کشـش داغ در دو دمـاي 850 و 900درجه سانتيگراد و چهار سرعـت کرنش  S-14-10*17/4 ،S-1 4-10*33/8 ،S-1 3-10*67/1 وS-1 3-10*17/4 انجامگرفت. انعطاف پذيري با افزايش سرعت کرنش کاهش مي يابد. انعطاف پذيری ساختار هم محور بيشتر از ساختار لايه اي و به اندازهدانه وابسته است. با استفاده از مدل هاي کينتيکي انرژي اکتيواسيون سيلان داغ درمورد هر ريز ساختار بدست آمد. انرژي اکتيواسيون تغيير شکل داغ درموردساختارهاي هم محور با اندازه دانه 8-7 ميکرومتر، 5-4ميکرومتر، ساختارلايه اي با اندازه متوسط کولوني هاي 9 ميکرومتر به ترتيب KJ/mol 405، KJ/mol 125 و KJ/mol 480 بدست آمد. با مقايسه اين مقادير و با انرژي اکتيواسيون نفوذخودي عنصر در زمينه دو فازي β-α ، KJ/mol 150، مشخص گرديد كه درساختار هم محور دانه درشت و ساختار لايه اي همزمان چند مکانيزم تغيير شکل فعال مي باشد(مکانيزم هاي حرارتي به کمک نفوذ و مکانيزم هاي حرارتي به کمک تنش) و مشخص گرديد كه در ساختار هم محوردانه ريز تنها مكانيزم حرارتي نفوذ فعال مي باشد.

  واژههاي کليدي:سيلان داغ ، انرژي اکتيواسيون، تيتانيم، انعطافپذيري گرم تيتانيم

  کدمقاله:486

  این مقاله در سایت تکسفا«مرجع محصولاتدانشگاهی و منابع استخدامی مهندسی مواد و متالورژی» یه نشانی www.texfa.ir موجود است.

  نویسنده : metalor بازدید : 281 تاريخ : پنجشنبه 12 بهمن 1391 ساعت: 23:39
  برچسب‌ها :

  تأثيرکرنش بر نمايحساسيت تنش سيلان به نرخ کرنش درآلياژ Ti-6Al-4V

  چکيده

  تعدادي آزمايش كشش داغ در چهار دماي oC800، oC850، oC900، oC950 (منطقه دو فازي b-a)انجام شد، كه در اين نوع آزمايش ها  ابتدانمونه ها با سرعت كرنش اوليه  S-14-10×33/8كشيده شده و سپس سرعت كرنش در حين انجام آزمايش ها(در كرنش هاي حقيقي ثابت) به سرعت كرنش  S-13-10×17/4تغييرداده شد. از روي بخش پله اي اين نوع نمودارها، نماي حساسيت تنش سيلان به نرخكرنش(m)محاسبه گرديد. مقاديرتغييرات نماي حساسيت تنش سيلان به نرخ كرنش با ساختار ثابت برحسب كرنش رسم شد. با توجه به اين نمودار مي توان نتيجه گرفت كه وابستگي نمايحساسيت تنش سيلان به نرخ كرنش به كرنش در اين آلياژ، در دماهـاي oC800و oC950  نسبت به دماهـاي oC850و oC900كمتر اسـت و با افزايش كرنش، تفاوت mدر اين دو گروه دمايي بيشتر مي شود.همچنيـن مي توانگفت كه كرنش با نماي حساسيت تنش سيلان به نرخ كرنش رابطه لگاريتمي دارد و به نظرمي رسددر کرنش هاي بالاتر نماي حساسيت تنش سيلان به نرخ كرنش به سمت مقدار ثابتي ميل مي کند.

  کلمات کليدي: تيتـانيم، نماي حساسيت تنش سيلان به نرخ كرنش ، Ti-6Al-4V

  کدمقاله:485

  این مقاله در سایت تکسفا«مرجع محصولاتدانشگاهی و منابع استخدامی مهندسی مواد و متالورژی» یه نشانی www.texfa.ir موجود است.

   

  نویسنده : metalor بازدید : 308 تاريخ : پنجشنبه 12 بهمن 1391 ساعت: 23:39
  برچسب‌ها :

  ريخته گري ايمپلانتهاي Ti-6Al-4V وبهبودريزساختار و سختي با استفاده از عمليات حرارتي

  چکيده

  دراين تحقيق ، قطعات Ti-6Al-4V ابتدا دركورة القايي تحت خلاء و حفاظت گاز آرگون و داخل بوتةگرافيتي ذوب شده و سپس به درون دونوع قالب مختلف سراميكي زيركني و گرافيتي ريختهگري شدند. قطعات ريخته شده ، از نظر كيفيت سطحي بررسي شده و آناليز XRD (به روش پودري)روي آنها انجام شد . همچنين ، تحليل ريزساختاري توسط ميكروسكوپ نوري و سختي سنجيراكول جهت تعيين ميزان سختي نمونه ها مورد استفاده قرار گرفتند . سپس نمونه ها جهتبهبود ميزان سختي و مقاومت به سايش ، عمليات حرارتي شدند . عمليات حرارتي ، شاملآنيل نمونه ها در دماهاي 900 و 1060 درجة سانتيگراد و سپس سرد كردن در مجاورت هواو آب بود . پس از عمليات حرارتي مجدداً نمونه - ها تحت بررسيهاي ريزساختاري و سختيسنجي قرار گرفتند . نمونه اي كه در قالب گرافيتي ريخته گري  شد ، داراي كيفيت سطحي مناسب بوده و عمليات حرارتيدر دماي c°1060 و كوئنچ در آب منجربه بيشترين ميزان سختي  گرديد .

  کلمات كليدي : ايمپلانت، كاربرد Ti-6Al-4V، ريخته گري ، VIM ( كورة القايي تحت خلاء) و عمليات حرارتي .

  کدمقاله:484

  این مقاله در سایت تکسفا«مرجع محصولاتدانشگاهی و منابع استخدامی مهندسی مواد و متالورژی» یه نشانی www.texfa.ir موجود است.

  نویسنده : metalor بازدید : 354 تاريخ : پنجشنبه 12 بهمن 1391 ساعت: 23:39
  برچسب‌ها :

  مطالعهرفتار سيلان ورق نازک آلياژ تيتانيم 6Al-4Vبا ساختار دانه اي درشت

  چکيده

  سيلان پلاستيک و لغزش پلي کريستالهاشديداً تحت تاثير محدوديت هاي هندسي اعمالي از سوي دانه هاي مجاور و سازگاري مختلفکرنش در دانه هاي مجاور است . در اين پژوهش با حذف محدو ديت هاي هندسي اعمالي برروي دانه هاي پلي کريستال، رفتار سيلان پلاستيک ورق نازک آلياژ تيتانيم 6Al-4V ELI (ELI،آلياژحاوي حد اقل عناصر بين نشيني )مورد بررسي قرار گرفت. نمونه هاي کششي باشياردو طرفه، DENT،با ضخامت هاي 25/0، 5/0 ،75/0و 1ميليمتر طي فرايند حرارتي محلول سازي در دماي C˚1050 در زمانهاي 15، 45، 90، 150 دقيقه وسريع سرد کردن نمونه ها  در آب، ساختارمارتنزيتي سوزني با اندازه دانه β (μ40 تا 97/0ميليمتر )در مقطع نازک نمونه(25/0 تا1 ميلي متر)، شرايطي فراهم گرديد که سطح مقطع نمونه از دانه مستقل شبيه نککريستال و يا چند دانه شبيه چند کريستال برخوردار شود. با توجه به حضور محدوديتهاي لغزش ساختمانhcp (ساختارمارتنزيتي سوزني) سيلان غير هموژن بصورت لغزش در مرز دانه ها رخ مي دهد .تحت اينشرايط استحکام و چقرمگي ورق با افزايش ضخامت کاهش مي يابد،در حاليکه در ساختارهاي ظريف همين آلياژ استحکام و چقرمگي ورق با افزايش ضخامت درمحدوده يک ميلي متر افزايش نشان مي دهد .

  واژه هاي کليدي: آلياژ تيتانيم 6Al-4V  ، سيلان ورق نازک ، تک کريستال.

  کدمقاله:483

  این مقاله در سایت تکسفا«مرجع محصولاتدانشگاهی و منابع استخدامی مهندسی مواد و متالورژی» یه نشانی www.texfa.ir موجود است.

  نویسنده : metalor بازدید : 328 تاريخ : پنجشنبه 12 بهمن 1391 ساعت: 23:39
  برچسب‌ها :

  مقايسة قطعات Ti-6Al-4V ريخته گري شده در قالبهاي سراميكي و گرافيتي

  چکيده

  دراينتحقيق شرايط ذوب القايي وريخته گري آلياژ Ti-6Al-4V موردبررسي قرارگرفت. جهت ذوب و ريخته گري، ازكورة گريزازمركز تحتخلاء وحفاظت گازآرگون استفاده گرديد. اين آلياژ پسازذوب شدن دربوتة گرافيتي، درمراحل مختلف به درون قالبهاي سراميكي(زيركنيوآلومينايي) و قالب گرافيتي ريخته شد. پس ازانجماد وخروج قطعات ازقالب، كيفيتسطحي، ريزساختار وميزان سختي نمونه ها بررسي شد. برطبق مشاهدات ونتايج بدستآمده،آلياژ مذاب باقالب سراميكي آلومينايي واكنش بسيار شديدي داده وقطعات ريختگيداراي كيفيت سطحي بسيار نامطلوب شدند. قطعات ريخته گري شده در قالب زيركنيدچارواكنش سطحي گرديده وسطحي اكسيدي ومتخلخل به همراه مغزي باسختي كم منتج گرديد. علاوهبرآن، آناليزEDX حاكي ازحضورعناصرزيركونيم وسيلسيم درسطحموردبررسي قطعة ريختگي بودكه ناشي ازواكنش مذاب آلياژ بامواد قالب است. درصورتيكهنمونه هاي ريخته شده درقالب گرافيتي،ازكيفيت سطحي خوب ، دقت ابعادي بالا ،ريزساختار وسختي مناسب درمغز قطعه برخوردار بوده كه ميزان لاية واكنش داده مطابقبررسيSEM بسيارنازك بوده وبراحتي ماشينكاري گرديد .

  کلماتكليدي : تيتانيم و آلياژهاي آن ، قالبهاي مناسب در ريختهگري  آلياژ Ti-6Al-4V و كورة ذوب القايي تحت خلاء .

  کدمقاله:482

  این مقاله در سایت تکسفا«مرجع محصولاتدانشگاهی و منابع استخدامی مهندسی مواد و متالورژی» یه نشانی www.texfa.ir موجود است.

  نویسنده : metalor بازدید : 384 تاريخ : پنجشنبه 12 بهمن 1391 ساعت: 23:39
  برچسب‌ها :

  بررسي اثر ضخامت بين لايه اي بر وابستگي چقرمگي به ضخامت آلياژ Ti-6Al-4V

  چکيده

  کاربرد زياد آلياژ تيتانيم 6Al-4V در زمينه ها مختلف هوا فضا و پزشکي منجر به افزايش اهميت ويژه اينآلياژ شده است. بدين منظور تحقيقات گسترده اي در زمينه استحکام شکست و چقرمگي  ورقه هاي نازک اين آلياژ  انجام گرفته شده است. در اين تحقيق اثر ضخامتبين لايه اي  بر وابستگي چقرمگي به ضخامتآلياژ ي Ti-6Al-4V در محدوده کمتر از يک ميليمتر مربوط به سه ساختار لايه اي مختلفکه با استفاده از دماهاي پيرسازي متفاوت ايجاد گرديد، مورد بررسي قرار گرفته است.مطابقبا نتايج، مشاهده شد که تغييرات ضخامت بين لايه اي موجب تغييرات زيادي در شيبتغييرات چقرمگي با ضخامت يا به عبارت ديگر کار مربوط به پلاستيسيته نفوذي نمي گرددبلکه موجب بالا رفتن  منحني تغييرات چقرمگيبا ضخامت مي شود. به عبارت ديگر تغييرات ضخامت بين لايه اي  موجب تغييرات در کار ضروري شکست مي شود. همچنينبا استفاده از مشاهدات شکست نگاري ميکروسکوپي روبشي SEM ، آناليزتصويري و تصاوير متالوگرافي مقاطع شکست  وميکرو مکانيزم  شکست  مورد بررسي قرار گرفته است و مدلي براي شکستاين ساختار ارائه شده است.

  کلمات کليدي: آلياژ تيتانيم6Al-4V، ساختار لايه اي، چقرمگي شکست، ضخامت، مدلشکست. 

  کدمقاله:481

  این مقاله در سایت تکسفا«مرجع محصولاتدانشگاهی و منابع استخدامی مهندسی مواد و متالورژی» یه نشانی www.texfa.ir موجود است.

  نویسنده : metalor بازدید : 448 تاريخ : پنجشنبه 12 بهمن 1391 ساعت: 23:39
  برچسب‌ها :

  بررسی عوامل موثر بر جدایش فولادهای ساختمانی حین نورد گرم در مجتمع صنعتی وساختمانی فولاد یزد

  چکیده          

  در کارخانه فولاد یزد، پس از تولید شمش از طریق ریختهگری پیوسته جهت تبدیل آنها به میلگرد نورد گرم صورت می گیرد که در پاسهای چهارم وپنجم نورد، این شمشها دچار ترک گرم میشوند .به منظور بررسی این مشکل، دونمونه ازشمشهای سالم و از شمشهای معیوب این کارخانه تهیه و آنالیز شیمیایی آنها توسطکوانتومتر مشخص گردید. سپس تست سختی سنجی ، تست ناخالصی، تست میزان گازهای محلول وتست ساختار روی هر دو نمونه انجام شد و در پایان هم نمونه ها توسط میکروسکوپالکترونی SEM موردبررسی قرار گرفته و آنالیز نقطه ای آنها توسط این میکروسکوپ مشخص شد. بر اساسنتایج آزمایشات انجام شده روی نمونه معیوب مشخص می گردد که اکسیژن محلول در مذاباین شمش بالا می باشد و بدلیل اینکه ذوب کثیف بوده ، ناخالصیهای اکسیدی بزرگ بوجودآمده است . همچنین مشخص می گردد که ذوب ، ذوبی ناهمگن بوده و به این علت کربن دریک نقطه با عناصر  آلیاژی تشکیل کاربیدهایفلزی داده ودر مرز دانه ها رسوب و شکست مرز دانه ای  اتفاق افتاده است . برای جلوگیری از این عیب ،باید عوامل فوق کنترل شده و علاوه بر آن مقداری تیتانیم و وانادیم به ذوب افزودهشود و سرعت و درجه حرارت ریختن مذاب به ترتیب افزایش و کاهش یابد.               

  کلمات کلیدی: فولادهای ساختمانی،کارخانه فولادیزد

  کدمقاله:810

  این مقاله در سایت تکسفا«مرجع محصولاتدانشگاهی و منابع استخدامی مهندسی مواد و متالورژی» یه نشانی www.texfa.ir موجود است.

                                                                                                                                  

  نویسنده : metalor بازدید : 358 تاريخ : پنجشنبه 12 بهمن 1391 ساعت: 23:39
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها ads-123